Statut
STATUT

NIEPUBLICZNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Centrum Edukacyjne Nowych Technologii CENT przy ELVERRE Polska sp. z o. o. w TORUNIU

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Centrum Edukacyjne Nowych Technologii CENT” przy ELVERRE Polska Sp. z o. o. w Toruniu zwany dalej Ośrodkiem jest placówką o zasięgu ogólnokrajowym.

2. Ośrodek działa na podstawie:

    a) Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681 i 1818)
    b) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r., poz. 1045).
    c) Niniejszego Statutu.

§ 2

Ośrodek ma swoją siedzibę pod adresem ul. Marii Curie-Skłodowskiej 65, 87-100 Toruń.

§ 3

1. Organem prowadzącym Ośrodek jest ELVERRE Polska Sp. z o. o.

2. Organ prowadzący Ośrodek jest odpowiedzialny za jego działalność, zapewnia odpowiednie warunki lokalowe (także na podstawie podpisanych umów o współpracę w zakresie wynajmu lokalu), kadrowe i organizacyjne niezbędne do realizacji zadań wynikających z niniejszego Statutu.

3. Organ prowadzący prowadzi, przekształca i likwiduje Ośrodek.

§ 4

Nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

Rozdział II Cele i zadania

§ 5

Celem Ośrodka jest organizowanie i prowadzenie działalności polegającej na doskonaleniu zawodowym nauczycieli, pedagogów, psychoterapeutów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, zatrudnionych na podstawie art.1 ust.1,1a i 2 pkt 1-3 Karty Nauczyciela oraz innych osób dorosłych zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

§ 6

Do zadań Ośrodka należy:

1. Diagnozowanie potrzeb dotyczących doskonalenia zawodowego nauczycieli, pedagogów, psychoterapeutów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz innych osób dorosłych zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

2. Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, wykładów, warsztatów, kursów doskonalących i kwalifikacyjnych, oraz innych specjalistycznych zajęć dydaktycznych w zakresie:
    a) nauczania podstaw robotyki w szkołach podstawowych i średnich;
    b) zastosowań nowoczesnych technologii;
    c) zastosowań wirtualnej rzeczywistości;
    d) zastosowań rzeczywistości rozszerzonej;
    e) wykorzystania drukarek 3D w edukacji;
    f) nauki tworzenia modeli trójwymiarowych.

3. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć służących osobistemu rozwojowi nauczycieli.

4. Zapewnianie dostępu do najnowocześniejszych rozwiązań edukacyjnych, w tym kształcenia zdalnego i hybrydowego.

5. Kreowanie przestrzeni dla wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

6. Propagowanie bezpiecznego korzystania z nowoczesnych rozwiązań cybernetycznych, uświadamianie zagrożeń płynących z wypływu danych, działań hakerskich, skutków behawioralnych uzależnień od urządzeń cybernetycznych, internetu, przemocy w sieci, pornografii, pedofilii, zagrożeń z istnienia tzw. „dark netu”.

7. Opracowywanie i wydawanie materiałów edukacyjnych.

8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, władzami rządowymi i samorządowymi w związku z realizowanymi zadaniami, wynikającymi z niniejszego Statutu. Ośrodek realizuje swoje zadania poprzez formy zbiorowego doskonalenia, konsultacji i doradztwa oraz doskonalenie online za pośrednictwem własnej platformy edukacyjnej.

Rozdział III Struktura organizacyjna

§ 7

1. Działalnością Ośrodka kieruje dyrektor.

2. Dyrektor powoływany jest przez organ prowadzący.

3. Dyrektor powoływany jest na okres 2 lat.

4. Dyrektor jest organem wykonującym w imieniu Ośrodka czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.

§ 8

1. W Ośrodku mogą być zatrudniani:
    a) metodycy i doradcy metodyczni;
    b) wykładowcy wyższych uczelni;
    c) nauczyciele;
    d) osoby prowadzące szkolenia specjalistyczne niebędące nauczycielami;
    e) lektorzy języków obcych;
    f) inne osoby, w zależności od posiadanych kwalifikacji oraz potrzeb organizatora kształcenia;
    g) pracownicy administracyjni.

2. Do realizacji zadań, o których mowa w paragrafie 6 Ośrodek zatrudnia na czas ich realizacji kadrę szkoleniową z kwalifikacjami upoważniającymi do prowadzenia określonych form doskonalenia, potwierdzonych stosownym dokumentem (certyfikat, dyplom, świadectwo, zaświadczenie, inne) oraz doświadczeniem zawodowym.

3. Organizowane formy doskonalenia zawodowego nauczycieli mogą odbywać się w lokalu własnym lub wynajmowanym dla potrzeb realizacji zadań statutowych oraz w formie wykładów realizowanych zdalnie metodą online.

§ 9

Do zadań i kompetencji dyrektorów Ośrodka należy:
   a) ustalanie głównych kierunków działalności i organizacji pracy Ośrodka;
   b) kierowanie pracą Ośrodka oraz reprezentowanie go na zewnątrz;
   c) sprawowanie nadzoru organizacyjnego;
   d) dobór kadry specjalistów zatrudnianych i współpracujących z Ośrodkiem;
   e) sporządza sprawozdanie z realizacji planu pracy za dany rok szkolny w terminie do 30 września i sprawozdanie z działalności                Ośrodka za ubiegły rok kalendarzowy;
   f) zarządza majątkiem i środkami finansowymi Ośrodka;
   g) uchwala regulaminy i ustala treści dokumentów;
   h) inne zadania wynikające z obowiązków dyrektora w spółce ELVERRE Polska Sp. z o. o.

§ 10

1. Dyrektor może powoływać Radę programową będącą organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora.

2. Do zadań Rady Programowej należy: opiniowanie planów pracy, programów, wykonywanie ekspertyz, proponowanie kierunków działania Ośrodka, badanie rynku szkoleń, doradztwo na rzecz Dyrektora Ośrodka.

3. W skład Rady Programowej wchodzą:
   a) członek Zarządu Organu prowadzącego;
   b) Dyrektor Ośrodka;
   c) eksperci, czyli osoby o uznanym autorytecie pedagogicznym, zaproponowane przez Organ prowadzący.

4. Uchwały Rady Programowej są podejmowane zwykłą większością głosów. W wypadku, gdy liczba członków Rady programowej będzie parzysta, głos przeważający ma Dyrektor.

5. Rada Programowa zbiera się co najmniej raz w roku lub w miarę bieżących potrzeb.

§ 11

Organ prowadzący przedstawia organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny sprawozdanie z realizacji planu pracy zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem

Rozdział IV Finanse Ośrodka

§ 12

Działalność Ośrodka finansowana jest z:

1. Z majątku organu prowadzącego

2. Działalności zarobkowej Ośrodka w szczególności:
   a) opłat wnoszonych przez uczestników zajęć i szkoleń;
   b) ze sprzedaży materiałów edukacyjnych;
   c) środków uzyskiwanych ze zleceń od instytucji i organizacji.

3. Innych źródeł prawnie dozwolonych.

§ 13

Działalność finansowa Ośrodka prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

§ 14

Działalność i majątek Ośrodka wchodzą w skład działalności i majątku organu prowadzącego.

Rozdział V Postanowienia końcowe

§ 15

Ośrodek ma prawo używania pieczęci podłużnej o treści: Centrum Edukacyjne Nowych Technologii CENT Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Marii Curie-Skłodowskiej 65, 87-100 Toruń NIP 9562360375, cent@elverre.pl

§ 16

1. Osoby, które ukończyły szkolenia prowadzone przez Ośrodek otrzymują zaświadczenia potwierdzające udział i ukończenie w/w form doskonalenia zawodowego według wzoru opracowanego przez Ośrodek zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Ośrodek prowadzi rejestr wydanych świadectw i zaświadczeń.

§ 17

Dokumentacja organizacyjna oraz dydaktyczna Ośrodka jest prowadzona, gromadzona i przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami ogólnej instrukcji kancelaryjno-archiwalnej.

§ 18

Organ prowadzący Ośrodek do 30 września następnego roku szkolnego przedstawia organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny sprawozdanie z realizacji planu pracy za ubiegły rok szkolny.

§ 19

O wszelkich zmianach dotyczących zakresu działalności Ośrodka lub warunków statutowych organ prowadzący powiadamia Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w terminie jednego miesiąca od daty wprowadzenia zmiany.

§ 20

O zamianach danych objętych wpisem do ewidencji organ prowadzący powiadamia Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie 14 dni od daty powstania zmiany.

§ 21

1. Statut Ośrodkowi nadaje organ prowadzący.

2. Zmiany w statucie dokonywane są przez organ prowadzący Ośrodek na wniosek dyrektora.

§ 22

Wszelkie sprawy nie uregulowane przepisami niniejszego statutu określają stosowne przepisy prawne.

§ 23

Niniejszy statut obowiązuje od dnia podpisania przez organ prowadzący.


Toruń, dnia 1 czerwca 2022 r.

Scroll to Top Skip to content